Điều khoản sử dụng

CARMUDI
CÔNG TY CỔ PHẦN XE CLASSIFIEDS (“CARMUDI”) ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NIÊM YẾT XE KÝ GỬI BÁN.
1. TỔNG QUÁT
1.1 Đây là các điều khoản và điều kiện niêm yết xe (“Điều khoản”) của Công ty Cổ Phần Xe Classifieds (MST: 0312648170). Carmudi quản lý một nền tảng ô tô trực tuyến (“Nền tảng”) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, lái thử, mua bán xe tại Việt Nam.
1.2 Các Điều khoản này có sẵn theo yêu cầu và trên trang web của Carmuditại. Bằng cách đồng ý niêm yết phương tiện của bạn trên Nền tảng của chúng tôi và ký vào Thỏa thuận đồng ý cung cấp dịch vụ và dữ liệu cá nhân (“Thỏa thuận”), bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Điều khoản này.

2. ĐỊNH NGHĨA
Các thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa tương ứng như sau:
2.1 “Chi nhánh” có nghĩa là bất kỳ thực thể, cá nhân, công ty hoặc tập đoàn nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua một hoặc nhiều bên trung gian, kiểm soát, kiểm soát hoặc dưới sự kiểm soát chung với Carmudi, trong đó thuật ngữ “kiểm soát” có nghĩa là sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp, quyền chỉ đạo hoặc đưa ra định hướng quản lý và các chính sách của một thực thể, cho dù thông qua quyền sở hữu chứng khoán có quyền biểu quyết, bằng lãi suất hợp đồng hay hình thức khác.
2.2 “Thỏa thuận” có nghĩa là Thỏa thuận đồng ý về Dịch vụ và Dữ liệu Cá nhân sẽ được ký kết giữa Bên ký gửi bán xe và Carmudi trước khi niêm yết xe ký gửi bán và các Điều khoản này.
2.3 “Carmudi” có nghĩa là Công ty Cổ Phần Xe Classifieds (MST: 0312648170), một công ty được thành lập tại Việt Nam theo luật của Việt Nam và có địa chỉ kinh doanh tại: Tầng 6, Toà nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, để tránh nhầm lẫn thuật ngữ “Carmudi” sẽ bao gồm cả Chi nhánh tương ứng của Công ty Cổ Phần Xe Classifieds và/hoặc các đại diện được ủy quyền.
2.4 “Phương tiện Thương mại” có nghĩa cụ thể là bất kỳ Phương tiện nào được sử dụng để vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách vì lợi nhuận của một cá nhân hoặc doanh nghiệp.
2.5 “Kiểm tra” có nghĩa là kiểm tra hoặc quan sát chính thức bao gồm nhưng không giới hạn ở các thử nghiệm, khảo sát và giám sát để xác định việc tuân thủ các quy tắc, quy định, mệnh lệnh, yêu cầu và điều kiện của Phương tiện có thể diễn ra tại cơ sở của Bên ký gửi bán xe hoặc tại cơ sở của Carmudi.
2.6 “Sự kiện đấu thầu trực tiếp” có nghĩa là sự kiện đấu thầu Xe trong Nền tảng do Carmudi quản lý.
2.7 “Phương tiện của Đối tác” có nghĩa là Phương tiện được chọn, theo đó Carmudi sẽ tự chịu trách nhiệm tiếp thị và quảng bá chỉ thông qua Nền tảng.
2.8 “Bên ký gửi bán xe” có nghĩa là Chủ sở hữu hoặc Đại diện được ủy quyền có các chi tiết và thông tin được quy định trong Thỏa thuận.
2.9 “Phương tiện” có nghĩa là phương tiện bao gồm Xe thương mại được mô tả trong Hợp đồng.

3. ĐẠI DIỆN VÀ CAM KẾT CỦA BÊN KÝ GỬI BÁN XE
Bên ký gửi bán xe tuyên bố và bảo đảm không hủy ngang và vô điều kiện với Carmudi như sau:
(a) Bên ký gửi bán xe có toàn quyền và thẩm quyền để ký kết Thỏa thuận (và sẽ cung cấp các tài liệu cần thiết theo yêu cầu từ Carmudi) và Thỏa thuận sẽ cấu thành nghĩa vụ ràng buộc
đối với Bên ký gửi bán xe khi thực hiện;
(b) trong trường hợp Bên ký gửi bán xe không phải là chủ sở hữu đã đăng ký của Phương tiện, Bên ký gửi bán xe sẽ thông báo cho Carmudi
và thông tin chi tiết về chủ sở hữu đã đăng ký sẽ được nêu chi tiết trong Thỏa thuận;
(c) Bên ký gửi bán xe đồng ý để Carmudi xử lý và tiết lộ thông tin do Bên ký gửi bán xe cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho mục đích mua bán và thực thi các quyền của Carmudi theo Thỏa thuận;
(d) Bên ký gửi bán xe phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin được cung cấp và cam kết thông báo đến Carmudi bằng văn bản về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin đã được cung cấp và cập nhật thông tin bất cứ khi nào Carmudi yêu cầu làm như vậy;
(e) Bên ký gửi bán xe phải chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết cho Xe nhằm mục đích Bàn giao và Mua (xem định nghĩa bên dưới);
(f) trong trường hợp Kiểm tra diễn ra tại cơ sở của Bên ký gửi bán xe (“Cơ sở của Bên ký gửi bán xe”), Bên ký gửi bán xe sẽ cung cấp cho Carmudi quyền tiếp cận an toàn và đầy đủ đến Cơ sở của Bên ký gửi bán xe để tiến hành Kiểm tra;
(g) Bên ký gửi bán xe theo đây đồng ý và đồng ý rằng Carmudi được ủy quyền giữ và/hoặc bảo dưỡng Xe tại cơ sở do Carmudi chỉ định để Carmudi hoàn tất giao dịch mua bán cần thiết liên quan đến Xe (“Giữ An toàn”);
(h) Bên ký gửi bán xe theo đây đồng ý từ bỏ, tha bổng, miễn trừ mọi khiếu nại, kiện tụng, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý đối với Carmudi phát sinh từ hoặc liên quan đến Kiểm tra và/hoặc Giữ an toàn;
(i) Bên ký gửi bán xe theo đây đồng ý từ bỏ, tha bổng, miễn trừ mọi khiếu nại, kiện tụng, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý đối với Carmudi phát sinh từ hoặc liên quan đến việc vận chuyển, di dời và/hoặc chuyển giao Xe do Carmudi thực hiện phát sinh từ hoặc trong kết nối với Kiểm tra và/hoặc Giữ an toàn;
(j) Bên ký gửi bán xe theo đây đồng ý cam kết bảo vệ, bồi thường và giữ cho Carmudi không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại, kiện tụng, mất mát, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý (dù là hình sự hay dân sự), chi phí và phí tổn, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí pháp lý, rằng Carmudi có thể phải gánh chịu hoặc phải chịu bất cứ giá nào, phát sinh từ hoặc liên quan đến Kiểm tra và/hoặc Giữ an toàn;
(k) Bên ký gửi bán xe đồng ý rằng trong trường hợp Bên ký gửi bán xe không phải là chủ sở hữu đã đăng ký của Xe, thì Bên ký gửi bán xe sẽ thông báo ngay cho Carmudi về việc này;
(l) Phương tiện không bị ràng buộc bởi bất kỳ khoản thế chấp, khoản vay và trở ngại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ báo cáo nào của cảnh sát, lệnh tịch thu và/hoặc lệnh của tòa án;
(m) Phương tiện không phải chịu bất kỳ khoản tiền phạt, tiền phạt, thuế, phí liên quan và bất kỳ chi phí nào khác do vi phạm pháp luật gây ra;
(n) Bên ký gửi bán xe theo đây cam kết thông báo cho Carmudi về mọi tai nạn, lệnh triệu tập, kiện tụng đang chờ xử lý, cuộc điều tra của cảnh sát và bất kỳ vấn đề liên quan nào khác liên quan đến Xe và cộng tác đầy đủ với Carmudi trong quá trình điều tra và bảo vệ bất kỳ khiếu nại và quy trình nào liên quan đến Xe ( nếu có);
(o) Bên ký gửi bán xe theo đây đồng ý rằng sau khi Bên ký gửi bán xe đã niêm yết thành công Xe của họ trên Nền tảng, Bên ký gửi bán xe sẽ không cam kết hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể gây phương hại, tác động và/hoặc thay đổi tình trạng, giấy phép và/hoặc giấy phép của Xe. Xe nói;
(p) Bên ký gửi bán xe, các chi nhánh của Bên ký gửi bán xe cũng như bất kỳ cán bộ, đối tác, đại lý, đại diện, nhân viên hoặc bên có lợi nào của họ đã (i) dưới bất kỳ hình thức nào thông đồng, âm mưu, thông đồng hoặc đồng ý trực tiếp hoặc gián tiếp với bất kỳ nhà thầu nào khác, công ty hoặc người gửi giá thầu/chào hàng thông đồng hoặc giả tạo, hoặc bất kỳ giá thầu nào không phải là giá thầu/chào hàng trung thực, liên quan đến việc bán bất kỳ Xe nào tuân theo các Điều khoản này, hoặc (ii) theo bất kỳ cách nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, tìm kiếm bằng thỏa thuận hoặc thông đồng hoặc liên lạc hoặc hội nghị với bất kỳ nhà thầu, công ty hoặc người nào khác để ấn định giá hoặc các mức giá, hoặc để ấn định bất kỳ yếu tố lợi nhuận hoặc chi phí nào của giá dự thầu hoặc giá dự thầu của bất kỳ nhà thầu nào khác khi bán bất kỳ Phương tiện nào dẫn đến việc Bên ký gửi bán xe trở thành người trả giá cao nhất hoặc để đảm bảo bất kỳ lợi thế nào so với Bên ký gửi bán xe;
(q) trong trường hợp Bên ký gửi bán xe quyết định niêm yết xe ký gửi bán của họ trên Nền tảng đấu thầu của Carmudi và mua thành công một nhà thầu đủ điều kiện quan tâm đến việc mua Xe nói trên, Bên ký gửi bán xe đảm bảo rằng họ sẽ không hủy bỏ, đảo ngược hoặc thay đổi quyết định bán Xe của mình sau khi chấp nhận và xác nhận giá thầu;
(r) Bên ký gửi bán xe theo đây đảm bảo rằng không có sự sửa đổi bất hợp pháp, can thiệp vào hoạt động của đồng hồ đo quãng đường, thiết bị kiểm soát khí thải hoặc bất kỳ thiết bị nào khác được lắp đặt trên hoặc trong Xe và Xe không có bất kỳ khiếu nại và sự kiện tổn thất toàn bộ nào;
(s) Bên ký gửi bán xe theo đây đảm bảo rằng họ đã đọc và chấp nhận tất cả các chính sách nội bộ của Carmudi có liên quan đến Thỏa thuận này; và
(t) Bên ký gửi bán xe đồng ý rằng tất cả các tuyên bố của Bên ký gửi bán xe theo Hợp đồng này, bất kỳ lịch biểu, phụ lục hoặc triển lãm nào kèm theo và bất kỳ thỏa thuận hoặc biểu mẫu nào do Carmudi cung cấp cho Bên ký gửi bán xe theo Hợp đồng này, không chứa bất kỳ tuyên bố sai sự thật nào về một sự thật quan trọng hoặc bỏ qua để nêu một sự thật quan trọng bắt buộc phải được nêu trong đó hoặc cần thiết để đưa ra những tuyên bố trong đó, xét theo hoàn cảnh mà chúng được đưa ra, không gây hiểu lầm.

4. QUY TRÌNH ĐẤU THẦU
4.1 Giá khởi điểm của Phương tiện (“Giá khởi điểm”) sẽ được thỏa thuận chung giữa Bên ký gửi bán xe và Carmudi.
4.2 Trừ khi các Bên có thỏa thuận khác, trong trường hợp Xe không nhận được bất kỳ giá thầu nào trong danh sách đầu tiên, Xe sẽ tự động được lên lịch trong danh sách có sẵn tiếp theo với mức giảm giá năm phần trăm (5%) so với Giá khởi điểm ban đầu hoặc bất kỳ số tiền nào khác do Carmudi xác định. Nếu không có giá thầu nào trong danh sách thứ hai, Xe sẽ tự động được lên lịch vào danh sách thứ ba với mức giảm giá thêm năm phần trăm (5%) so với Giá đặt trước thứ hai hoặc bất kỳ số tiền nào khác do Carmudi xác định. Nếu không có giá thầu nào trong danh sách thứ ba, Carmudi bảo lưu quyền niêm yết xe ký gửi bán cho quá trình đấu thầu tiếp theo sau khi đặt giá khởi điểm nói trên hoặc bất kỳ số tiền nào khác do Carmudi xác định.
4.3 Trong trường hợp Xe được Bên ký gửi bán xe niêm yết trên Nền tảng nhận được giá thầu thành công (“Đấu giá thành công”) từ một người đặt giá thầu (“Người đặt giá thầu”), Bên ký gửi bán xe có nghĩa vụ chấp nhận Giá thầu thành công nếu giá thầu được đặt ở mức giá cao hơn Giá đặt trước trong vòng hai mươi bốn (24) giờ (hoặc khoảng thời gian khác mà Carmudi có thể quyết định theo quyết định riêng của mình) và Bên ký gửi bán xe có nghĩa vụ bán Xe được liệt kê trên Nền tảng cho Carmudi hoặc Người đấu thầu. Việc Bên ký gửi bán xe chấp nhận Giá thầu thành công với Giá đấu thầu thành công sau đây được gọi là “Đấu thầu thành công được chấp nhận”.
4.4 Nếu không có giá thầu nào được đặt ở mức giá cao hơn Giá dự trữ khi kết thúc Sự kiện đấu giá trực tiếp, Bên ký gửi bán xe có quyền chấp nhận hoặc hủy bỏ bất kỳ giá thầu nào nhận được trong vòng hai mươi bốn (24) giờ, nếu không, Giá thầu thành công sẽ tự động mất hiệu lực.

5. ĐẤU GIÁ THÀNH CÔNG
5.1 Carmudi sẽ liên hệ với Bên ký gửi bán xe trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm Đấu thầu thành công được chấp nhận để thu xếp việc mua Xe với Giá đấu thầu thành công (“Mua hàng”). Bên ký gửi bán xe cam kết hoàn thành việc Mua hàng nếu không thành công và Carmudi sẽ bảo lưu quyền tuyệt đối để yêu cầu bồi thường và mọi tổn thất phải gánh chịu do việc Bên ký gửi bán xe không hoàn thành việc Mua hàng vì bất kỳ lý do gì.
5.2 Bất kể điều gì trái ngược, Carmudi bảo lưu quyền trả lại Phương tiện và/hoặc theo đuổi bất kỳ hành động liên quan nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở hành động pháp lý nếu Phương tiện sau đó được phát hiện là:
(a) được phân loại là tổn thất toàn bộ hoặc xe sửa chữa ngoài kinh tế (Beyond Economical Repair - “BER”);
(b) liên quan đến bất kỳ tai nạn xe cơ giới nào không được tiết lộ cho Carmudi;
(c) một phương tiện cắt và ghép;
(d) số khung giả mạo;
(e) số động cơ giả mạo;
(f) xe lội nước; và/hoặc
(g) bất kỳ điều kiện nào khiến Xe không đủ điều kiện lưu thông trên đường, bao gồm nhưng không giới hạn ở
khuyết tật tiềm ẩn.
5.3 Carmudi có quyền sửa đổi Giá đấu thầu thành công và/hoặc không tiếp tục hỗ trợ bên Mua mà không có trách nhiệm pháp lý trong các trường hợp sau:
(a) các tài liệu liên quan/cần thiết cho việc Mua và chuyển quyền sở hữu
Xe không đầy đủ, không chính xác hoặc hư hỏng;
(b) tình trạng của Phương tiện khác với tình trạng được nêu trong
báo cáo kiểm tra ban đầu; và/hoặc
(c) Giá thầu thành công của Nhà thầu bị rút lại hoặc bị hủy bỏ vì bất kỳ lý do gì trước hoặc tại
thời điểm giao Phương tiện cuối cùng (“Bàn giao”) cho Carmudi.
5.4 Bất kể Điều khoản 5.3, nếu Bên ký gửi bán xe có xe đấu giá thành công là một đại lý ô tô đã qua sử dụng (Used Car Dealer - “UCD”), Bên ký gửi bán xe phải khai báo với Carmudi về tình trạng của nó và phải đảm bảo rằng quyền sở hữu hợp pháp của xe thuộc về UCD. Không tuân thủ, Carmudi có quyền không tiến hành Mua hàng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý.
5.5 Việc chuyển quyền sở hữu Phương tiện từ Bên ký gửi bán xe sang Carmudi phải được hoàn tất trong vòng năm (5) ngày dương lịch kể từ ngày Đấu giá thành công được chấp nhận thông qua hóa đơn mua hàng và tuân theo các điều khoản Mua hàng từ Carmudi (hoặc bất kỳ những tài liệu như vậy mà Carmudi có thể thông báo tùy từng thời điểm).
6
. PHÍ VÀ LỆ PHÍ
6.1 Trừ khi Carmudi có thông báo khác, Bên ký gửi bán xe sẽ không phải trả phí cho việc niêm yết xe ký gửi bán trên Nền tảng. Tất cả các khoản phí, lệ phí và các khoản thanh toán có liên quan được thực hiện theo các Điều khoản và Biểu này sẽ được thực hiện miễn phí, rõ ràng và không giảm hoặc khấu trừ đối với bất kỳ khoản thuế, phí, khoản khấu trừ và khấu trừ nào (“Thuế”), theo đó trong trường hợp các khoản Thuế đó được yêu cầu theo luật hoặc theo cách khác thì Bên ký gửi bán xe sẽ tự chịu trách nhiệm về tất cả các loại Thuế áp dụng hoặc liên quan đến các Điều khoản và Biểu này.
6.2 Phí xử lý như đã nêu trong Thỏa thuận sẽ được tính khi Bàn giao phương tiện, trừ khi Carmudi có thỏa thuận khác.
6.3 Phí từ chối áp dụng cho Bên ký gửi bán xe từ chối và/hoặc hủy bỏ Giá thầu thành công, Giá thầu thành công được chấp nhận, Bàn giao hoặc Mua hàng mà không có lý do chính đáng. Trừ khi Carmudi có thông báo khác, Phí từ chối sẽ tương đương với Phí xử lý như đã nêu trong Thỏa thuận.
6.4 Bất kể điều gì trái ngược, Carmudi có quyền sửa đổi tỷ lệ Phí xử lý và Phí từ chối như đã nêu trong Thỏa thuận với hiệu lực ngay lập tức bằng cách đưa ra thông báo trước đó thông qua thông báo chính thức trên trang web chính thức, tin nhắn văn bản hoặc email hoặc bất kỳ hình thức nào khác phương pháp mà nó cho là phù hợp.
6.5 Trừ khi các Bên có thỏa thuận khác, Carmudi sẽ có quyền khấu trừ Phí xử lý trước khi chuyển số tiền thu được từ Mua hàng cho Bên ký gửi bán xe.
6.6 Bên ký gửi bán xe sẽ chuyển ngay Phí từ chối cho Carmudi trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ khi xảy ra sự kiện dẫn đến việc áp dụng khoản phí đó.
6.7 Trong trường hợp Bên ký gửi bán xe không thanh toán tất cả các khoản thanh toán cần thiết đến hạn và phải trả cho Carmudi, Carmudi sẽ có quyền áp dụng Phí chậm thanh toán đối với tổng số tiền chưa thanh toán với tỷ lệ mười tám phần trăm (18%) mỗi năm tính trên hàng ngày cho đến ngày thanh toán đầy đủ.

7. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC
7.1 Thời gian, bất cứ khi nào được đề cập ở đây, sẽ là điều cốt yếu.
7.2 Trừ khi có thỏa thuận khác của Carmudi, các Điều khoản này sẽ được coi là đã đọc và được hiểu là một phần thiết yếu của Thỏa thuận.
7.3 Việc Carmudi không thực hiện hoặc trì hoãn thực hiện bất kỳ quyền nào dưới đây sẽ không có tác dụng như một sự miễn trừ hoặc khước từ các quyền đó.
7.4 Bên ký gửi bán xe cam kết bảo vệ, bồi thường và giữ cho Carmudi không bị tổn hại trước và chống lại mọi khiếu nại, kiện tụng, trách nhiệm pháp lý, mất mát, thiệt hại (dù là hình sự hay dân sự), chi phí và phí tổn, bao gồm và không giới hạn ở, phí pháp lý mà Carmudi có thể phải chịu hoặc bất cứ điều gì phát sinh, phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành động, vi phạm, chậm trễ, thiếu sót hoặc không thực hiện nào của Bên ký gửi bán xe theo các Điều khoản này và Thỏa thuận.
7.5 Bất kể điều gì trái ngược và trong phạm vi pháp luật cho phép, Carmudi hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý theo các Điều khoản này và Thỏa thuận (cho dù trách nhiệm pháp lý đó phát sinh theo hợp đồng, sai lầm cá nhân, vốn chủ sở hữu, quy chế hoặc theo cách khác) đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại và/hoặc chi phí nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện các Thỏa thuận này, sẽ được giới hạn ở Phí xử lý theo quy định trong Thỏa thuận, trừ khi các bên có thỏa thuận khác. Trong mọi trường hợp, Carmudi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với bất kỳ lợi nhuận, cơ hội, doanh thu, uy tín, việc sử dụng, sản xuất, hợp đồng, khoản tiết kiệm dự kiến nào và/hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả, trừng phạt hoặc gián tiếp nào .
7.6 Carmudi sẽ không chịu trách nhiệm đối với những mất mát và/hoặc thiệt hại phát sinh và gây ra bởi các hành vi bất cẩn, sai sót hoặc thiếu sót của Bên ký gửi bán xe, nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của họ, cho dù Bên ký gửi bán xe có thể khiếu nại hay không trong hợp đồng hoặc sai lầm cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn ở yêu cầu bồi thường do sơ suất) hoặc bất cứ điều gì khác.
7.7 Bên ký gửi bán xe đồng ý rằng Carmudi có thể chuyển nhượng, chuyển nhượng, đổi mới và giải quyết theo bất kỳ cách nào khác đối với tất cả hoặc một phần các quyền, biện pháp khắc phục, quyền hạn, nghĩa vụ và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này và liên quan đến Thỏa thuận cho bất kỳ người nào khác mà không cần thông báo trước. được sự đồng ý của Bên Bán. Các Điều khoản này và Thỏa thuận sẽ có giá trị ràng buộc và được bảo đảm vì lợi ích của những người kế vị trên danh nghĩa của các Bên.
7.8 Bên ký gửi bán xe cam kết rằng họ đã đọc và hiểu Thông báo về Quyền riêng tư của Carmuditại và đồng ý không hủy ngang cho Carmudi thu thập và tiết lộ thông tin tín dụng của Bên ký gửi bán xe, có thể bao gồm Dữ liệu cá nhân của Bên ký gửi bán xe, cho bất kỳ bên thứ ba có liên quan nào nhằm mục đích đánh giá mức độ tin cậy của Bên ký gửi bán xe, thu khoản thanh toán đến hạn và phải trả cho Bên ký gửi bán xe, thực hiện nghĩa vụ của Carmudi theo các Điều khoản này và Thỏa thuận, Carmudi thực thi quyền của mình theo các Điều khoản này và Thỏa thuận và / hoặc theo yêu cầu của bất kỳ luật hiện hành nào.
7.9 Carmudi bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa các Điều khoản này hoặc bất kỳ phần nào trong đó, vào bất kỳ lúc nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho Bên ký gửi bán xe trong ba (3) ngày về bất kỳ thay đổi nào như vậy và Bên ký gửi bán xe sẽ chịu sự ràng buộc của sự thay đổi đó sau khi ngày mà biến thể sẽ có hiệu lực và bằng cách tham khảo tuyên bố `Ngày có hiệu lực` ở trên. Carmudi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà Bên ký gửi bán xe phải gánh chịu hoặc gánh chịu liên quan đến việc Bên ký gửi bán xe không hiểu các Điều khoản sửa đổi.
7.10 Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo mọi khía cạnh theo luật pháp Việt Nam.
7.11 Cụm từ “Bên ký gửi bán xe” sẽ bao gồm những người thừa kế của họ, trong trường hợp có từ hai người trở lên, các điều khoản trong tài liệu này sẽ ràng buộc những người đó một cách chung và riêng.
7.12 Mọi Phụ lục và tệp đính kèm sẽ được coi là đã đọc và được hiểu là một phần thiết yếu của Thỏa thuận. Phương tiện Thương mại và Phương tiện Đối tác sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện đặc biệt được quy định trong Phụ lục của các Điều khoản này.

*************************************************** **
Phụ lục 1 (Xe Thương mại)
1. Bất kể điều gì trái ngược trong các Điều khoản trên, Phụ lục 1 sẽ chỉ áp dụng cho Xe Thương mại có Tải trọng từ 7500kg trở lên. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Phụ lục 1 và Điều khoản, các điều khoản và điều kiện của Phụ lục 1 sẽ được áp dụng trong phạm vi mâu thuẫn đó.
2. Khi giao dịch với Xe Thương mại, Bên ký gửi bán xe thừa nhận và đồng ý rằng Nền tảng mà Xe Thương mại được liệt kê trên đó chỉ là một nền tảng cung cấp địa điểm và cơ hội cho việc mua bán Xe Thương mại nói trên. Để tránh nghi ngờ, Carmudi không sở hữu, vận hành hoặc kiểm soát bất kỳ Phương tiện Thương mại nào được liệt kê, cung cấp và/hoặc cung cấp trên Nền tảng.
3. Carmudi sẽ đóng vai trò là Đại lý liên quan đến tất cả các giao dịch và thỏa thuận theo việc mua bán Xe Thương mại. Để tránh nhầm lẫn, thuật ngữ “Đại lý” có nghĩa là Carmudi sẽ chỉ đóng vai trò là người hỗ trợ hỗ trợ Bên ký gửi bán xe theo Thỏa thuận nhưng sẽ không đại diện cho Bên ký gửi bán xe trong bất kỳ giao dịch nào.
4. Bên ký gửi bán xe theo đây đồng ý rằng hợp đồng mua bán Xe Thương mại thực tế sẽ được trực tiếp giữa Bên ký gửi bán xe và người mua tiềm năng (“Người mua”) và trong mọi trường hợp, Carmudi sẽ không phải là một bên trong hợp đồng giữa Bên ký gửi bán xe và Người mua. Người mua và Carmudi không chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến bất kỳ hợp đồng nào như vậy. Bên Bán và Bên Mua hoàn toàn chịu trách nhiệm về hợp đồng mua bán giữa họ, niêm yết hàng hóa và bảo hành liên quan đến Xe Thương Mại.
5. Đặc biệt nhưng không ảnh hưởng đến các điều khoản khác của Phụ lục 1 này, Carmudi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ điều nào sau đây:
(a) chất lượng, sự an toàn hoặc tính hợp pháp của bất kỳ khía cạnh nào của Phương tiện Thương mại được liệt kê trên Nền tảng;
(b) tính trung thực hoặc chính xác của Phương tiện Thương mại được liệt kê trên Nền tảng; và
(c) tính chính xác và/hoặc thiếu sót (dù là quan trọng hay không) của Phương tiện Thương mại được liệt kê, đăng, giới thiệu và/hoặc xuất bản trên Nền tảng.
6. Để tránh nghi ngờ, Xe Thương mại vẫn phải chịu Phí xử lý và Bên ký gửi bán xe phải tuân thủ Phí xử lý như đã nêu trong Hợp đồng.
7. Bên ký gửi bán xe tự chịu trách nhiệm giao Xe thương mại đã bán cho Bên mua theo hợp đồng mua bán đã ký kết giữa Bên ký gửi bán xe và Bên mua. Bên ký gửi bán xe thừa nhận và đồng ý rằng Carmudi không có quyền kiểm soát đối với mọi hoạt động giao Xe thương mại được bán thông qua Nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí giao hàng, phương thức do Bên ký gửi bán xe hoặc Người mua chỉ định, mọi sự chậm trễ, giao hàng không thành công, hư hỏng hoặc tổn thất phát sinh từ việc giao hàng.
8. Bên ký gửi bán xe chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính chính xác và/hoặc đầy đủ của tất cả thông tin, tuyên bố và bảo đảm do Bên ký gửi bán xe đưa ra liên quan đến Xe thương mại của họ được liệt kê, đăng tải, giới thiệu và/hoặc xuất bản trên Nền tảng.
9. Trong mọi trường hợp, Carmudi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Bên ký gửi bán xe về bất kỳ tổn thất nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với bất kỳ khoản lợi nhuận, cơ hội, doanh thu, thiện chí, việc sử dụng, sản xuất, hợp đồng, khoản tiết kiệm dự kiến nào và/hoặc bất kỳ hình phạt đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả nào. hoặc tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp phát sinh từ việc mua bán Xe Thương mại.
10. Bên ký gửi bán xe đồng ý bồi thường cho Carmudi (và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, chi nhánh, đại lý, công ty con, liên doanh, đại lý và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào) và giữ cho Carmudi được bồi thường mọi tổn thất, thiệt hại (thực tế và hậu quả), trách nhiệm pháp lý (dù là hình sự hay dân sự), khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu, nguyên nhân của hành động, chi phí và phí tổn (bao gồm phí và chi phí pháp lý hợp lý), tiền phạt hoặc hình phạt dưới mọi hình thức và bản chất, đã biết và chưa biết, phát sinh từ , liên quan đến hoặc có liên quan đến việc mua bán Xe Thương mại.

Phụ lục 2 (Phương tiện của Đối tác)
1. Bất kể điều gì trái ngược trong các Điều khoản trên, Phụ lục 2 sẽ chỉ áp dụng cho Phương tiện của Đối tác. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Phụ lục 2 và Điều khoản, các điều khoản và điều kiện của Phụ lục 2 sẽ được áp dụng trong phạm vi mâu thuẫn đó.
2. Khi giao dịch với Phương tiện của Đối tác, Bên ký gửi bán xe thừa nhận và đồng ý rằng Nền tảng mà Phương tiện của Đối tác được liệt kê trên đó chỉ là một nền tảng cung cấp địa điểm và cơ hội để bán và mua Phương tiện của Đối tác nói trên. Để tránh nghi ngờ, Carmudi không sở hữu, vận hành hoặc kiểm soát bất kỳ Phương tiện Đối tác nào được liệt kê, cung cấp và/hoặc cung cấp trên Nền tảng.
3. Carmudi sẽ đóng vai trò là Đại lý liên quan đến tất cả các giao dịch và thỏa thuận theo việc mua bán Xe của Đối tác. Để tránh nhầm lẫn, thuật ngữ “Đại lý” có nghĩa là Carmudi sẽ chỉ đóng vai trò là người hỗ trợ hỗ trợ Bên ký gửi bán xe theo Thỏa thuận nhưng sẽ không đại diện cho Bên ký gửi bán xe trong bất kỳ giao dịch nào.
4. Bên ký gửi bán xe theo đây đồng ý rằng hợp đồng thực tế để mua và bán Xe của Đối tác sẽ trực tiếp giữa Bên ký gửi bán xe và người mua tiềm năng (“Người mua”) và trong mọi trường hợp, Carmudi sẽ không phải là một bên trong hợp đồng giữa Bên ký gửi bán xe và Người mua. Người mua và Carmudi không chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến bất kỳ hợp đồng nào như vậy. Bên Bán và Bên Mua hoàn toàn chịu trách nhiệm về hợp đồng mua bán giữa mình, niêm yết hàng hóa và chế độ bảo hành liên quan đến Xe của Đối tác.
5. Đặc biệt nhưng không ảnh hưởng đến các điều khoản khác của Phụ lục 2 này, Carmudi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ điều nào sau đây:
(a) chất lượng, sự an toàn hoặc tính hợp pháp của bất kỳ khía cạnh nào của Phương tiện Đối tác được liệt kê trên Nền tảng;
(b) tính trung thực hoặc chính xác của Phương tiện Đối tác được liệt kê trên Nền tảng; và
(c) tính chính xác và/hoặc thiếu sót (dù là quan trọng hay không) của Phương tiện Đối tác được liệt kê, đăng, giới thiệu và/hoặc xuất bản trên Nền tảng.
6. Bên ký gửi bán xe phải tự chịu trách nhiệm giao Xe của Đối tác đã bán cho Bên mua theo hợp đồng mua bán đã ký kết giữa Bên ký gửi bán xe và Bên mua. Bên ký gửi bán xe thừa nhận và đồng ý rằng Carmudi không có quyền kiểm soát đối với mọi hoạt động giao Xe của Đối tác được bán thông qua Nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí giao hàng, phương thức do Bên ký gửi bán xe hoặc Người mua chỉ định, mọi sự chậm trễ, giao hàng không thành công, hư hỏng hoặc tổn thất phát sinh từ việc giao hàng.
7. Bên ký gửi bán xe phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính chính xác và/hoặc đầy đủ của tất cả các thông tin, tuyên bố và bảo đảm do Bên ký gửi bán xe đưa ra liên quan đến Xe đối tác của họ được liệt kê, đăng tải, giới thiệu và/hoặc xuất bản trên Nền tảng.
8. Trong mọi trường hợp, Carmudi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Bên ký gửi bán xe về bất kỳ tổn thất nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với bất kỳ khoản lợi nhuận, cơ hội, doanh thu, thiện chí, việc sử dụng, sản xuất, hợp đồng, khoản tiết kiệm dự kiến nào và/hoặc bất kỳ hình phạt đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả nào. hoặc tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp phát sinh từ việc mua bán Xe của Đối tác.
9. Bên ký gửi bán xe đồng ý bồi thường cho Carmudi (và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, chi nhánh, đại lý, công ty con, liên doanh, đại lý và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào) và giữ cho Carmudi được bồi thường mọi tổn thất, thiệt hại (thực tế và hậu quả), trách nhiệm pháp lý (dù là hình sự hay dân sự), khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu, nguyên nhân của hành động, chi phí và phí tổn (bao gồm phí và chi phí pháp lý hợp lý), tiền phạt hoặc hình phạt dưới mọi hình thức và bản chất, đã biết và chưa biết, phát sinh từ , liên quan đến hoặc có liên quan đến việc mua bán Xe của Đối tác.